Pravidlá malého futbalu

   Súťaže prípraviek pre  U8, U9, U10, U11.
 
Mladšie prípravky (Mp) (U8 a U9):
Hráči 4 + 1 : 4 + 1
Hracia plocha „mini ihrisko“ – minimálne 20 x 30m, maximálne 22 x 35m
Bránky 2m x 3m
Čas 2 x 25 min (10 min. prestávka)
 
Staršie prípravky (sp) (U10 a U11):
Hráči 5 + 1 : 5 + 1
Hracia plocha „mini ihrisko“ – minimálne 25 x 40m, maximálne 30 x 45m
Bránky 2m x 5m
Čas 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
 
pravidlo I: počet hráčov
1. Hrá 5 hráčov v poli a brankár u SP a 4 hráči a brankár u MP.
2. Podľa rozpisu súťaže sa hrá buď na jednom „mini ihrisku“ alebo paralelne na dvoch mini ihriskách, 
situovaných na oboch štvrťkách polovici hracej plochy veľkého ihriska. Naraz hrajú obe prípravky. U8 
na jednej polovici a U9 na druhej polovici veľkého ihriska.
3. Počet hráčov pripravených zasiahnuť do zápasu závisí od toho, či sa hrá na jednom alebo na dvoch 
„malých ihriskách“ zároveň.
a) Do stretnutia hranom na jednom „mini ihrisku“ musia byť pripravení minimálne 4 hráči.
4. Ak klesne počet hráčov družstva pod stanovený počet 5, resp. 6, na jednom či oboch „mini ihriskách“,
možno v stretnutí pokračovať po dohode trénerov s menším počtom hráčov. Početné znevýhodnenie je
akceptovateľné len o jedného hráča.
5. Ak klesne v priebehu zápasu v jednom družstve počet hráčov pod 4 (3+1) u MP a 5 (4+1) u SP, a nie 
je možné družstvo doplniť ďalším hráčom, druhé družstvo tiež zmenší počet svojich hráčov tak, aby 
platila podmienka maximálne o jedného hráča viac.
6. Ak klesne počet hráčov pod 4 MP, resp. 5 SP môže byť hra ukončená, ak tréner oslabeného družstva 
požiada rozhodcu o ukončenie. Na vyrovnanie síl (počtu hráčov) a zachovanie štandardných podmienok je
možné si so súhlasom súpera požičať jeho hráča. Požičanie hráča musí byť uvedené v zápise.
7. Ak je v priebehu zápasu vylúčený hráč, hrá družstvo bez vylúčeného hráča v oslabení 5 min. Vylúče-
ný sa nesmie opäť zapojiť do hry. Pri každom ďalšom vylúčení v už prebiehajúcej dobe oslabenia sa 
táto doba predlžuje vždy o ďalšie 2 min. od začiatku oslabenia, ale vždy ide o oslabenie najviac o jedného hráča.
V prípade, že nemá oslabené družstvo dostatok hráčov do hry po viacnásobnom vylúčení a klesne tak  
počet hráčov na „mini ihrisku“ pod 4 MP resp. 5 SP, tak rozhodca zápas ukončí. Hráč bude vylúčený
z ihriska bez ukázania červenej karty.
8. Družstvo hrajúce iba na jednom mini ihrisku, ktorému chýba na začiatku stretnutia najviac jeden 
hráč do stanoveného počtu 5 hráčov MP, resp. 6 hráčov SP, môže výnimočne stretnutie hrať. Stále platí 
podmienka o jedného hráča naviac.
Družstvám, ktoré majú dostatok hráčov a hrajú na jednom ihrisku je dovolené a doporučené dohovoriť sa 
s družstvom súpera na možnosti hrať na dvoch alebo troch mini ihriskách. Na jednom U9, na druhom U8 
a na treťom zmiešané družstvá U9,U8, po dohode trénerov. Výsledok zmiešaného družstva nie je započítaný
do oficiálnych výsledkov stretnutia.
V súťažiach, ktoré majú delenie pre každý ročník narodenia, môže hráč z kategórie U8 odohrať celý zápas 
za kategóriu U9 a v ten istý deň len polčas za kategóriu U8. Tento posun je povolený najviac dvom mlad-
ším hráčom. Z kategórie U9 do kategórie U8 smie hrať len jeden starší hráč, ktorý však nehral vo svojom 
ročníku viac než polovicu zápasu. Oba tieto presuny hráčov medzi kategóriami, musia byť pred zápasom 
oznámené rozhodcovi.
 
pravidlo II: Hracia plocha
1. Zápasy sa majú hrať na prírodných alebo umelých povrchoch (v súlade s ustanovením príslušnej súťaže).
Hracia plocha „mini ihriska“ pre MP má rozmery: 20 m x 32 m, pre SP má rozmery 25 m x 40 m.: hrá sa na
polovici futbalového ihriska rozdeleného na dve mini ihriská 20 x 30 m.
MP je vo vzdialenosti 5,5m od bránkovej čiary. Značka pokutového kopu pre SP je vyznačená 7 metrov 
pred bránkou.
2. „Mini ihriská“ sú v rohoch veľkého ihriska. Ohraničené sú postrannými a bránkovými čiarami veľkého 
ihriska, čiarami inej farby alebo nízkymi klobúčikmi.
3. Ak označíme „mini ihrisko“ pomocou nízkych klobúčikov, tieto rozmiestnime s rozstupom 4m, aby hrá-
čom dostatočne ukazovali hranice. Myslená poliaca čiara je vyznačená priamo na postranných čiarach farebne
odlíšenými klobúčikmi alebo zástavkami vo vzdialenosti 0,75 – 1m od postrannej čiary.
4. Pokutové územia (PÚ) sú vyznačené cez celú šírku „mini ihriska“ a na postranných čiarach farebne odlí-
šenými klobúčikmi alebo zástavkami vo vzdialenosti 0,75 – 1m od postrannej čiary „malého ihriska“.
Vzdialenosť čiary PÚ od bránkovej čiary je štandardne 5m ‐ 6m. Na vyznačenie možno využiť predĺženú čiaru 
bránkového územia veľkého ihriska, pokiaľ spĺňa rozpätie 6 m od bránkových čiar „mini ihriska“. Posunuté 
klobúčiky sú priebežne opravované určenými osobami, okrem hráčov.
5. Územie rohového kopu je vyznačené priesečníkom bránkovej a postrannej čiary mini ihriska.
6. Ak sa hrá paralelne na dvoch „malých ihriskách“, potom stredná neutrálna zóna medzi „malými ihriskami“ 
je 3 ‐ 5 m. 
7. Technická zóna, zóna pre striedanie hráčov a hráčske lavičky.
a) Hráčske lavičky sú za bránkovými čiarami „mini ihrísk“, vždy za bránkou vlastného tímu. Technická zóna 
je za bránkovou čiarou „mini ihriska“.
 
pravidlo III: Veľkosť bránok
staršie prípravky ‐ sp
1. Bránky majú rozmery 5x2m a sú umiestnené uprostred bránkových čiar. Bránky majú siete a musia byť 
zaistené proti pádu. Na bránkach nesmú byť ostré výčnelky a hrany, o ktoré by sa bolo možné zraniť, za čo 
zodpovedá hlavný usporiadateľ. Bránky sú bielej alebo striebornej farby.
2. Ak sú na stretnutie použité bránky z projektu „bezpečná bránka“, je možnosť na nich použiť reklamu 
podľa špecifikácie v zmienenom projekte. Neprípustná je reklama na cigarety, alkohol, hazardné hry, tipovacie
spoločnosti a erotiku.
 
Mladšie prípravky ‐ MP
1. Bránky majú rozmery 3 x 2 m, prípadne 2,8 m x 1,8 m (hádzanárske bránky) a sú umiestnené uprostred
bránkových čiar. Bránky majú siete a  musia byť zaistené proti pádu. Na  bránkach nesmú byť 
ostré výčnelky a hrany, o ktoré by sa bolo možné zraniť, za čo zodpovedá hlavný usporiadateľ. Bránky 
sú bielej alebo striebornej farby.
2. Ak sú na stretnutie použité bránky z projektu „bezpečná bránka“, je možnosť na nich použiť reklamu 
podľa špecifikácie v zmienenom projekte. Neprípustná je reklama na cigarety, alkohol, hazardné hry, 
tipovacie spoločnosti a erotiku.
 
pravidlo IV: Hrací čas
Hrací čas jedného stretnutia SP aj MP je 2 x 25 minút, polčasová prestávka v trvaní 10 minút. Ak sú 
k dispozícii aspoň 2 hráči na striedanie u obidvoch súperov je možné hrací čas navýšiť o 3min. na kaž-
dý polčas. Na navýšení hracieho času sa musia tréneri dohodnúť pred začiatkom stretnutia. Ak sa tré-
neri dohodnú, že ani jedno družstvo nebude odchádzať na prestávku do šatní, tak je možná aj dohoda 
na kratšom trvaní prestávky, minimálne však 10 min.
 
pravidlo V: Lopta 
V kategóriách U10, U11 sa hrá s loptou veľkosti 4. (hmotnosť 290 ‐ 390 g, obvod 63 ‐ 66 cm)
V kategóriách U8, U9 sa hrá s loptou veľkosti 3. (hmotnosť 250 ‐ 310 g, obvod 57 ‐ 62 cm )
 
pravidlo VI.: pozdrav pred a po zápase
Pred zápasom a aj po skončení sa hráči pozdravia hokejovým spôsobom (ruky si podajú alebo si tľapnú
dlaňami všetci hráči).
 
pravidlo VII: striedanie hráčov
1. Striedanie je opakované a robí sa len v prerušenej hre. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže v tom 
istom zápase znovu vrátiť na  hraciu plochu a  zapojiť sa do  hry. Striedanie sa týka všetkých hráčov 
uvedených v zápise o stretnutí. Striedanie hráčov musí byť oznámené rozhodcovi pri prerušení hry 
a  vykoná sa čo najrýchlejšie, aby nedochádzalo k  mrhaniu s  hracím časom. Hráči, ktorí nastupujú 
na hraciu plochu, musí byť pripravený pri lavičke náhradníkov v priestore technickej zóny. Hráči, ktorí 
z hracej plochy odchádzajú, ju môžu opustiť iba v technickej zóne, výnimkou je zranenie hráča. Nie 
je obmedzený celkový počet striedaní, ani počet striedaní jedného hráča. Vymenený hráč sa môže 
zapojiť do hry kedykoľvek vyššie uvedeným spôsobom. Za správne vykonanie výmeny hráčov a ich 
správny počet na hracej ploche je zodpovedný vedúci družstva a tréner. Ak rozhodca zistí vyšší počet 
hráčov z jedného družstva na hracej ploche, hru preruší (pokiaľ neuplatní výhodu v hre) a hráča, ktorý 
prišiel ako posledný, vykáže z hracej plochy. Hru naviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamžiku 
prerušenia hry. 
2. Do stretnutia, hranom súbežne na dvoch „mini ihriskách“, je v zápise o zápase spoločný zoznam 
hráčov a opakovane striedať hráčov medzi družstvami A a B je možné voľne podľa bodu 1.
 
pravidlo VIII: Zakázaná hra
Platí znenie pravidla 12 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: 
Hra brankára: 
1. Ak je lopta mimo hry, brankár dáva loptu do hry z priestoru pokutového územia, a to buď vyhodením
alebo výkopom z ruky, ale len na vlastnú polovicu ihriska.
2. Brankár musí po akomkoľvek chytení lopty dať loptu do 6 sekúnd na zem alebo rozohrať. Ak by podľa 
rozhodcu brankár loptu nepoložil na zem alebo nerozohral včas, nasleduje NVK z miesta priestupku.
osobný trest
Ak odohrá brankár loptu zo svojho pokutového územia do  poľa nohou, musí ním rozohraná lopta 
dopadnúť na vlastnú polovicu „mini ihriska“ alebo sa lopty musí dotknúť na vlastnej polovici iný hráč 
skôr, než lopta prejde cez poliacu čiaru. Táto podmienka platí aj pre ostatných hráčov vo vlastnom
pokutovom území, ak bola lopta predtým von z hry (pri zahrávaní štandardnej situácie). Porušenie tohto 
pravidla sa trestá PVK z mysleného miesta, kde lopta prešla stredovú čiaru. Rozhodca môže uplatniť 
pravidlo o ponechaní výhody v hre pre súpera. V rozohraní lopty rukou brankár nie je obmedzený Ak 
sa dotkne brankár lopty rukou znovu po tom, čo ju z ruky pustil bez toho, aby sa medzi tým niekto iný 
lopty dotkol, je družstvo potrestané NVK z miesta priestupku.
 
pravidlo IX : Štandardné situácie
1.Vhadzovanie ‐ zahrávanie lopty do hry spoza autovej čiary (autové vhadzovanie) sa robí prihrávkou 
nohou, alebo hodením rukami (pri rozohrávke lopta musí byť v kľude).
2.Rozohratie hry a žreb.
Žrebovanie voľby strany platí pre obe paralelné „mini ihriská“. Pri výkope (rozohratí hry) musia byť 
hráči súpera od lopty 3m.
3.pri zahrávaní voľných a rohových kopov musia byť hráči súpera najmenej 3m od miesta zahrávania.
 
pravidlo X: postavenie mimo hru ‐ ofsajd
V súťaži prípraviek neplatí pravidlo o postavení mimo hru.
 
pravidlo XI: Výstroj hráčov
Platí znenie pravidla 7 Pravidiel futbalu, ale nie je dovolené hrať s kopačkami s vymeniteľnými štupľami.
Oba tímy oddielu majú jednu sadu dresov, alebo zo súhlasom rozhodcu aspoň rovnakú farebnú 
kombináciu dresov. Čísla dresov A a B družstiev toho istého oddielu môžu byť rovnaké, ale hráči s
rovnakým číslom nesmú hrať na tom istom „mini ihrisku“ v tej istej časti hry (polčase).
 
pravidlo XII: Rozhodcovia
Platí ustanovení pravidla 5 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: 
Stretnutie na „mini ihrisku“ vedie rozhodca bez asistentov. V prípade hry na dvoch „mini ihriskách“ má 
každé „mini ihrisko“ jedného rozhodcu.
 
pravidlo XIII: Zápis (zoznam hráčov, dátum stretnutia, miesto, podpis trénera a kapitána) o zápase
Zápis o zápase sa vypracováva spoločne pre oba zápasy starších prípraviek, tzn. Zápis = oba paralelné 
zápasy starších prípraviek a posiela sa na príslušný reg. zväz. Výsledky zápasov sa hlásiť, ani posielať 
nemusia.
 
pravidlo XIV: Nevhodné správanie funkcionárov a divákov
2. Diváci majú zákaz vstupu na ihriská a zostávajú v priestoroch vyhradených pre divákov. V prípade 
nevhodného správania divákov či členov realizačných tímov, nasledujú tri kroky konania rozhodcu 
smerom k aktérom nevhodného správania: 
1. Vyzve aktérov k utíšeniu, uzmiereniu. 
2. Vykáže aktérov z priestorov určených pre divákov pri „mini ihrisku“. V prípade, že je priestor pre divákov
bezprostredne pri čiare „mini ihriska“, vykáže aktérov do vzdialených priestorov a požiada usporiadateľov o
vykonanie jeho požiadavky.
3. Ukončí stretnutie 0:3 v neprospech tímu, ktorého fanúšikovia či funkcionári sa očividne nevhodne 
správali a všetko zapíše do zápisu o stretnutí. V prípade, že nie je možné určiť, ku ktorému tímu aktéri 
nevhodného správania patria, alebo sa toto deje obojstranne, tak skončí zápas 0:0 a  ani jeden tím 
nezíska body a góly do súťaže.
3. V prípade, že tímy nesúhlasia s postupom rozhodcu, uvedú to v zápise o stretnutí a ďalej sa postupuje
podľa platného disciplinárneho poriadku.